top of page
232234341_1952144621612384_4851016099476756069_n.jpg

Съобщение:

  Поради необходимост от организиране на работата в детското заведение през летния период, е необходимо всички родители да подадат заявление по образец до директора, в което да конкретизират посещенията на децата си за времето 01.06.2024 г. – 15.08.2024 г.

 

     Заявленията за посещение на детската градина през неучебно време /летен период/ за месеците юни, юли и август за всички възрастови групи може да изтеглите от сайта на ДГ "Здравец" - раздел документи и се подават при мед. сестрата, в периода 01.04 – 30.04.2024 г.   


    За Ваша информация,  четвърта възрастова група „ЦВЕТЯ“ и „КАЛИНКИ“, на основание Правилника за устройството и дейността на детската градина, прекратява дейността си от 01.06.2024г. Учителите излизат в полагаемия им се платен отпуск, а децата, записани за неучебния период, се разформироват в другите групи на детската градина.
 

       
Covid-19
Може да изтеглите декларация от тук
МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА
23.05.2020г

Обява:

До Заинтересованите лица

 

Относно:

"Училищен плод и училищно мляко за 2019 - 2020г."

15.04.2019г.

 

ЗА ДА БЪДЕТЕ ЗДРАВИ

КОНСУМИРАЙТЕ ПОВЕЧЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Плодовете и зеленчуците са едни от най-полезните храни за човека, истински природен дар - източник на здраве и дълголетие.
       Плодовете и зеленчуците са изключително богати на жизнено важни за организма вещества: витамини, минерални соли, лесноусвоими въглехидрати, влакнини, органични киселини, вода и други.

       ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ СЪДЪРЖАТ:

        • Биологично активни вещества, известни под наименованието АНТИОКСИДАНТИ. Антиоксидантите свързват т.н. ”свободни радикали” (крайни продукти от обмяната на веществата, които разрушават клетките), като по този начин подтискат образуването на туморни клетки и забавят процесите на стареене в човешкия организъм.

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Начини за насърчаване на здравослов-ните хранителни навици при децата

Здравословното хранене може да стабилизира енергията на децата, да изостри ума им и дори да определи тяхното настроение. Въпреки натиска на връстниците и телевизионните реклами за нездравословна храна, децата могат да бъдат научени на здрави навици на хранене. За целта има стъпки, които родителите могат да предприемат, за насърчаване на полезните хранителни привички в подрастващите. С действията си може да окажете огромно влияние върху цялостното отношение на детето към храната и да му дадете най-добрата възможност да расте здраво и уверено.

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

657 педагогически специалисти с повишени знания и умения за работа в мултикултурна образователна среда. 


През май 2023г. успешно приключи реализацията на Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда - среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. 
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът е с обща стойност: 415 084,50 лева, от които 352 821,82 лева Европейско финансиране и 62 262,68 лева Национално съфинансиране.
Дейностите стартираха през декември 2020г. като участие в тях взеха учители, директори, образователни медиатори и други педагогически специалисти от 18 училища и детски градини от цялата страна.  
Проектните дейностите се изпълняват от Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“  в партньорство с:  
    ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Ихтиман 
    СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман 
    ДГ „Здравец“, гр. Ихтиман
    ПГ по „Икономика и мениджмънт“, гр. Пазарджик
    ПГ по Механоелектротехника, гр. Пазарджик 
    ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Каблешково 
    OУ „Христо Ботев“, с. Бата 
    СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат 
    СУ„Н. Вапцаров“, гр. Айтос 
    ДГ „Българче”, гр. Враца 
    ДГ „Осми март“, гр. Първомай 
    ДГ „Пролет”, Сандански 
    ДГ “Здравец“ Сандански
    ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково 
    ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра 
    ПГСС, с. Ситово
    ПГПТ “Евлоги Георгиев”, гр. Силистра
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра

Проектните резултати включват:
1.    Провеждане на проучване и изготвяне на Доклади за идентифицираните нужди от специализирани обучения на педагогически специалисти за всички партньори - 18 бр.;
2.    Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи насочени към работа в мултикултурна среда – общо 36 броя (по 2 бр.разработки за всеки в партньор). 
3.    Изготвени  анализи на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции - 18 броя.
4.    Проведени по 2 бр. обучения с присъждане на 1 квалификационен кредити за общо 650 педагогически специалисти.
5.    Проведени по 2 бр. обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на квалификационни кредити за общо 657 лица, в т.ч. и образователни медиатори. 
Темите за обученията са: "Мотивация за учене при учениците с различна степен на обучаемост", "Активно учене–интеграция на знания и емоции в образователния процес","Kак да работим с родителите–стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството", "Възпитание в общочовешки ценности", "Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда", 
"Летящата класна стая "- методи и подходи за прилагане на мултикултурно образование в класната стая”. 

Постигнатите резултати допринесоха за постигане на общата и специфични цели на проекта, а именно:
-  подобряване условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система,  
- повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на екипите на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда";
-  подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.
Проектът създаде активно партньорско между включените участници, даде поле за споделяне на добри практики и мултиплицирането им сред повече ученици в различни краища на страната. Освен ценните експертни взаимодействия, проектът създаде много приятелства и остава дълготрайна положителна следа сред обучаемите. 

.......................................................................................................................................................................

bottom of page