top of page

Прием в ДГ „Здравец“

Информация за учебната 2023/2024 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ,

КОИТО ЩЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

В ДГ „ЗДРАВЕЦ” ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

     Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „Здравец”, условията и редът за приемане се определят от  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански.

График на сроковете за организиране и провеждане на приема:

 • Подаване на заявления за кандидатстване в детската градина – от 03.04.2023г. до 30.04.2023г.  на текущата година – Приложение № 1;

 • Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ „Здравец“ и в сайта на ДГ „Здравец“, списъците с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране. – до 20 май на текущата година;

 • Записване на детето в детската градина чрез подаване на декларация по образец –Приложение № 2 – до 30 май на текущата година;

 • Обявяване на видно място в ДГ „Здравец“ и в сайта на ДГ „Здравец“, незаетите места след първи етап на класиране – до 3 юни на текущата година;

 • Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 5 юни на текущата година;

 • Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ „Здравец“ и в сайта на ДГ „Здравец“, списъците с приетите деца при реализирания прием в детската градина на втори етап на класиране – до 10 юни на текущата година;

 • Попълване на незаетите или освободени места в групата/те на детската градина – до 11 юни на текущата година;

 • Обявяване на списъците с новоприетите деца в детската градина на видно място и на сайта на ДГ „Здравец“ и на Община Сандански – на 11 юни на текущата година;

 

Отговорност на родителите е да следят информацията за приема на децата и да спазват сроковете и процедурите за кандидатстване, класиране и записване на децата в детските градини.

 • Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето, който носи отговорност за достоверността на подадената информация.

 • Кандидатите подават заявление до директора на детската градина по образец - Приложение № 1 към настоящата Наредба;

 • Всеки родител има право да кандидатства за всички детски градини на територията на Община Сандански.

 • Към заявлението се прилагат копия на необходимите документи съгласно чл. 16, ал.1. /Оригиналите се представят само за сверяване на данните и се връщат на притежателя./

 • Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено с негова заповед лице. Приетите документи се завеждат с пореден входящ номер в деловодната система на детската градина.

 

Броят на свободните места за учебната 2023/2024 година са:

           

Централна сграда на ул. „Цар Симеон“ №1

Първа група - 25 места;

Яслена група – 44 места;

 

Филиал „Лилия“ на ул. „Тодор Каблешков“ № 2

Първа група – 25 места;

Яслена група – 22 места;

 

/Приетите в първа група деца, постъпват в детската градина на 15-ти септември./

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ „ЗДРАВЕЦ“

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

ЯСЛЕНА ГРУПА „ПЪРГАВИ КОНЧЕТА“ – ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ №1

 

 

№     Вх.№    ИМЕ
1.          278    Адриана Маринова Стоянова
2.          309    Алекс Иванов Стоянов
3.          270    Александър Антон Драгаданов
4.          343    Благой Николаев Гегов
5.          389    Божидар Емилов Милев
6.          355    Божидара Георгиева Гушкова
7.          339    Борис Александров Вангелов
8.          400    Васил Илиев Чакалов
9.          303    Вивиан Йорданова Чолева
10.        388    Дара Емилова Милева
11.        287    Елена Георгиева Станоева
12.        323    Ема Николаева Илиева
13.        386    Емилия Атанасова Главчева
14.        363    Иван Александър Хаджиев
15.        330    Иван Драганов Велковски
16.        381    Кирил Вилиславов Димитров
17.        387    Кристиян Атанасов Главчев
18.        258    Мария Владислав Фикинчева
19.        266    Наталия Симеонова Дачанска
20.        313    Никола Николаев Младенов
21.        277    Николай Кирилов Бакалов
22.        265    Христо Галинов Тановчев


    

 

ЯСЛЕНА ГРУПА „МЕЧО ПУХ“ – ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ №1

 

№    Вх.№    ИМЕ
1.        306    Александър Димитров Софкин
2.        373    Анелия Илиянова Йошева
3.        281    Божидара Божидарова Илиева
4.        345    Василена Бориславова Донушева
5.        299    Виктор Миленов Кордов
6.        274    Габриела Мартинова Иванова
7.        290    Георги Александров Шалев
8.        382    Георги Илиев Костадинов
9.        377    Даниел Цекомиров Карадимов
10.      282    Ивайла Божидарова Илиева
11.      285    Кристиан Александров Калинов
12.      319    Лора Иванова Низамска
13.      273    Лъчезар Божидаров Николов
14.      293    Мария Георгиева Владимирова
15.      272    Матей Цветанов Ангелов
16.      286    Нели Росенова Григорова
17.      365    Никола Любенов Буковски
18.      298    Никола Славчов Бърдаров
19.      288    Пламена Димитрова Лисничкова

       

 

ЯСЛЕНА ГРУПА „ЗАЙКО“ – БАЗА „ЛИЛИЯ“, УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ №2

№    Вх.№    ИМЕ
1.        321    Адриана Красимирова Терзиева
2.        384    Александър Валентинов Георгиев
3.        358    Алис Димитрова Самсарова
4.        375    Благовест Йорданов Марков
5.        289    Божидар Петров Джоров
6.        380    Велизара Ивайлова Парова
7.        392    Иван Стоянов Марков
8.        291    Ивон Георгиева Димитрова
9.        267    Калоян Кристиянов Алишанов
10.      295    Марая Богомилова Кирянска
11.      294    Мария Светославова Димитрова
12.      378    Мария Симеонова Стоянова
13.      301    Мария Тодорова Тетимова
14.      325    Росен Насев Пандазиев

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ „ЗДРАВЕЦ“

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

I  ГРУПА „СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ“ – ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ №1

№     Вх.№   ИМЕ
1.        284    Анастасия Мирославова Червенкова
2.        354    Антонио Мартинов Влахов
3.        275    Асен Георгиев Андонов
4.        268    Бориса Андреева Влахова
5.        296    Валентина Кирилова Цъвкова
6.        264    Виктория Станиславова Тулева
7.        385    Георги Георгиев Алексиев
8.        269    Даниел Радославов Тодоров
9.        326    Даниела Стоянова Златкова
10.      259    Деа Атанасова Атанасова
11.      280    Димитър Благоев Донушев
12.      305    Димитър Димитров Софкин
13.      262    Димитър Михайлов Влахов
14.      279    Ева Благоева Донушева
15.      260    Елена Димитрова Димитрова
16.      347    Ема Богданова Цонева
17.      261    Емилиян Добромиров Яновски
18.      263    Иван Александров Русков
19.      342    Калоян Димитров Гицов
20.      333    Калоян Калоянов Лазаров
21.      297    Катрин Миткова Полкова
22.      369    Кристиян Радославов Тодоров
23.      304    Николай Атанасов Тасев
24.      276    Пламен Борисов Николов
25.      341    Явор Георгиев Иванов

 

I  ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКИ“ – БАЗА „ЛИЛИЯ“, УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ №2

 

 

№    Вх.№    ИМЕ
1.        336    Александра Бориславова Димова
2.        338    Александра Петрова Маркова
3.        308    Анастасия Кирилова Попова
4.        292    Атанас Константинов Деликиров
5.        271    Валентин Стойчев Буюклиев
6.        317    Георги Симеонов Милчев
7.        367    Дарина Александрова Кукова
8.        335    Десислава Томова Ковачева
9.        320    Дея Николаева Секулова
10.      364    Димитър Кирилов Шумков
11.      362    Иван Иванов Димитров
12.      283    Иван Иванов Мадолев
13.      327    Иван Петров Сапунджиев
14.      349    Ина Азисова Методиева
15.      365    Карина Рилкова Патилова
16.      269    Красиан Красимиров Димитров 
17.      332    Любен Георгиев Кисов
18.      307    Людмил Асенов Асенов
19.      331    Мартин Александров Христов
20.      372    Николай Кристиян Кръстев
21.      393    Росен Алексеев Калчунков
22.      395    Стела Александрова Скорчева
       

 

I  ГРУПА „ПЧЕЛИЧКИ“ – БАЗА „ЛИЛИЯ“, УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ №2
 

№    Вх.№    ИМЕ
1.        310    Авел Алекс Каптиев
2.        397    Антон Еленков Николов
3.        300    Антония Атанасова Котева
4.        344    Божидара Кирил Малинска
5.        348    Боряна Благовестова Патронска
6.        351    Гергана Андреева Янкулова
7.        391    Деа Славчева Георгиева
8.        352    Елизабет Мариова Кирянска
9.        361    Живко Калинов Андреев
10.      334    Калоян Светославов Стоилов
11.      353    Карина Красимирова Георгиева
12.      302    Катерина Борислав Петков
13.      316    Костадин Костадинов Вангелов
14.      337    Марина Маринова Панчева
15.      357    Мария Стефанова Маркова
16.      398    Никола Атанасов Христов
17.      401    Никола Николаев Апостолов
18.      376    Павел Росенов Панчев
19.      324    Поли Радославова Кузмова
20.      340    Раян Андреев Славов
21.      312    Самуил Емилов Николов
22.      315    София Бориславова Църнелова


 

 !!! В А Ж Н О !!!  

За записване на децата в детска градина и детска ясла, родителите подават декларация по образец –Приложение № 2 , което може да получите на място в ДГ "Здравец" - централна сграда

Срок за подаване на документи от 23.05.2022г. до 31.05.2022г.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ,

КОИТО ЩЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

В ДГ „ЗДРАВЕЦ” ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „Здравец”, условията и редът за приемане се определят от  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански 

График на сроковете за организиране и провеждане на приема

 • Подаване на заявления за кандидатстване в детската градина – от 1 април до 30 април на текущата годинаПриложение № 1;

 • Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ „Здравец“ и в сайта на ДГ „Здравец“, списъците с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране. – до 20 май на текущата година;

 • Записване на детето в детската градина чрез подаване на декларация по образец –Приложение № 2 до 30 май на текущата година;

 • Обявяване на видно място в ДГ „Здравец“ и в сайта на ДГ „Здравец“, незаетите места след първи етап на класиране – до 3 юни на текущата година;

 • Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 5 юни на текущата година;

 • Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ „Здравец“ и в сайта на ДГ „Здравец“, списъците с приетите деца при реализирания прием в детската градина на втори етап на класиране – до 10 юни на текущата година;

 • Попълване на незаетите или освободени места в групата/те на детската градина – до 11 юни на текущата година;

 • Обявяване на списъците с новоприетите деца в детската градина на видно място и на сайта на ДГ и на Община Сандански – на 11 юни на текущата година;

 

Отговорност на родителите е да следят информацията за приема на децата и да спазват сроковете и процедурите за кандидатстване, класиране и записване на децата в детските градини.

           1. Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето, който носи отговорност за достоверността на подадената информация.

           2. Кандидатите подават заявление до директора на детската градина по образец - Приложение № 1 към настоящата Наредба;

           3. Всеки родител има право да кандидатства за всички детски градини на територията на Община Сандански.

           4. Към заявлението се прилагат копия на необходимите документи съгласно чл. 16, ал.1. /Оригиналите се представят само за сверяване на данните и се връщат на притежателя./

           5. Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено с негова заповед лице. Приетите документи се завеждат с пореден входящ номер в деловодната система на детската градина.

 

Броят на свободните места за учебната 2022/2023 година са:

           

Централна сграда на ул. „Цар Симеон“ №1

Първа група - 25 места;

Яслена група - 50 места;

 

Филиал „Лилия“ на ул. „Тодор Каблешков“ № 2

Първа група – 75 места;

Яслена група – 25 места;

 

/Приетите в първа група деца, постъпват в детската градина на 15-ти септември./

На вниманието на родителите, чиито деца ще посещават ясли и детски градини

 

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

 • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

 • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

 • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

 • отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

 • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

 • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

 • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

      Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

    Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

bottom of page